เยือน มหาสารคาม ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

มหาสารคาม

เที่ยวไทย มหาสารคามตั้งอยู่ใจกลางภาคอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยสถานศึกษาจำนวนมาก ทำให้จังหวัดนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญในภูมิภาค ทำให้ได้รับฉายาว่า “ตักสิลาแห่งอีสาน” (ตักศิลาเป็นศูนย์การเรียนรู้โบราณในอินเดีย) มหาสารคามยังเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาของภาคอีสานอีกด้วย

เนื่องจากมีการค้นพบโบราณวัตถุทางพุทธศาสนามากมายที่นี่ รวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุในอำเภอนาดูน หลักฐานดังกล่าวนำไปสู่ทฤษฎีที่ว่าสถานที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณที่มีอายุกว่า 1,500 ปี เจดีย์ถูกสร้างขึ้นในมหาสารคามเพื่อเฉลิมฉลองวันรุ่งโรจน์ของพระพุทธศาสนาและเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญในภูมิภาค

มหาสารคาม เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ที่มีชีวิตชีวาแล้ว มหาสารคามยังมีชื่อเสียงในด้านสถานที่ทางประวัติศาสตร์ วัดและพระพุทธรูปที่สวยงาม และวัสดุทอที่วิจิตรงดงาม รวมทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายทำมือ มิฉะนั้น ชาวมหาสารคามจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นแกนนำเศรษฐกิจของจังหวัด

กู่มหาธาตุหรือกู่บ้านเขวาเป็นศาสนสถานพุทธนิกายมหายานที่มีศิลาแลงซึ่งมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับซากปรักหักพังทางโบราณคดีอื่น ๆ โดยเฉพาะอโรคยาศาลาหรือโรงพยาบาล ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ของเขมรในศตวรรษที่ 18 มีโรงพยาบาลเช่นนี้อยู่ 107 แห่งตั้งอยู่ทั่วราชอาณาจักร เป็นประเพณีการสร้างศาสนสถานร่วมกับโรงพยาบาล

เที่ยวไทย ในศาสนสถานมีแผนผังอาคารแบบตายตัว คือ ปราสาทหลักบรรนาลัยต้องล้อมรอบด้วยกุฏิ และต้องมีสระน้ำอยู่ติดกับมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกําแพง พบศิลาจารึกเขมรและสันสกฤต 2 แถวที่กรอบด้านหน้า ระเบียงสามารถแปลได้ว่า “โปรดกราบไหว้พระเจ้าในอาศรมแห่งนี้” ดูจากตัวละครแล้ว ประมาณว่า จารึกนี้น่าจะทำขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 16 ถึง 17

มีการค้นพบพระพุทธรูปจำนวนมากที่บุเงินในโถดิน แสดงถึงคุณลักษณะของศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันกู่บ้านเวาเป็นหนึ่งในซากปรักหักพังทางโบราณคดีของประเทศไทย ประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2478 ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นสถานที่สักการะของชาวบ้านเว้า

พิธีเทน้ำบนกู่บ้านเขวาจะมีขึ้นทุกปีในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ๕ เดือน ๕ นอกจากการเทน้ำและทำบุญแล้ว ปกติแล้วจะมีตลาดนัดเล็กๆ ภายในงานยังมีกิจกรรมบันเทิงเช่น ประกวดกลอง ร้องเพลงพื้นบ้านอีสาน การแสดงทอม ทอม และจรวดลอยฟ้า