เยือน มหาสารคาม ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย

เที่ยวไทย มหาสารคามตั้งอยู่ใจกลางภาคอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยสถานศึกษาจำนวนมาก ทำให้จังหวัดนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญในภูมิภาค ทำให้ได้รับฉายาว่า “ตักสิลาแห่งอีสาน” (ตักศิลาเป็นศูนย์การเรียนรู้โบราณในอินเดีย) มหาสารคามยังเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาของภาคอีสานอีกด้วย เนื่องจากมีการค้นพบโบราณวัตถุทางพุทธศาสนามากมายที่นี่ รวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุในอำเภอนาดูน หลักฐานดังกล่าวนำไปสู่ทฤษฎีที่ว่าสถานที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณที่มีอายุกว่า 1,500 ปี เจดีย์ถูกสร้างขึ้นในมหาสารคามเพื่อเฉลิมฉลองวันรุ่งโรจน์ของพระพุทธศาสนาและเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญในภูมิภาค มหาสารคาม เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย ที่มีชีวิตชีวาแล้ว มหาสารคามยังมีชื่อเสียงในด้านสถานที่ทางประวัติศาสตร์ วัดและพระพุทธรูปที่สวยงาม และวัสดุทอที่วิจิตรงดงาม รวมทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายทำมือ มิฉะนั้น ชาวมหาสารคามจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นแกนนำเศรษฐกิจของจังหวัด กู่มหาธาตุหรือกู่บ้านเขวาเป็นศาสนสถานพุทธนิกายมหายานที่มีศิลาแลงซึ่งมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับซากปรักหักพังทางโบราณคดีอื่น ๆ โดยเฉพาะอโรคยาศาลาหรือโรงพยาบาล ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ของเขมรในศตวรรษที่ 18 มีโรงพยาบาลเช่นนี้อยู่ 107 แห่งตั้งอยู่ทั่วราชอาณาจักร เป็นประเพณีการสร้างศาสนสถานร่วมกับโรงพยาบาล เที่ยวไทย ในศาสนสถานมีแผนผังอาคารแบบตายตัว คือ ปราสาทหลักบรรนาลัยต้องล้อมรอบด้วยกุฏิ และต้องมีสระน้ำอยู่ติดกับมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกําแพง พบศิลาจารึกเขมรและสันสกฤต 2 แถวที่กรอบด้านหน้า ระเบียงสามารถแปลได้ว่า “โปรดกราบไหว้พระเจ้าในอาศรมแห่งนี้” ดูจากตัวละครแล้ว ประมาณว่า จารึกนี้น่าจะทำขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 16 ถึง 17 มีการค้นพบพระพุทธรูปจำนวนมากที่บุเงินในโถดิน แสดงถึงคุณลักษณะของศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันกู่บ้านเวาเป็นหนึ่งในซากปรักหักพังทางโบราณคดีของประเทศไทย… Continue reading เยือน มหาสารคาม ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัย